اینفوگراف؛ راهکارهای اسلام برای حفاظت از محیط زیست

اینفوگراف؛ راهکارهای اسلام برای حفاظت از محیط زیست

پایگاه اطلاع‌رسانی اسوگی‌ـ این گرافیک اطلاع‌رسان برگرفته از مصاحبه دکتر یعقوب‌علی برجی (معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه و مدیر علمی دانش‌نامه اسلامی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست) با پایگاه اطلا‌ع‌رسانی اسوگی در پرونده الهیات محیط زیست می‌باشد که طی آن راهکارهای پنج‌گانه‌ای برای حفظ محیط زیست از منظر اسلام ارائه شده است.
سه شنبه 07 دي 12:07 دسته: ادامه